Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

1.开机按shift或者ECS键,要一直按着(不要连续点击)。

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

2.敲回车,进入下图:

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

3.找到内容中的recovery nomodeset并将其删掉,再在这一行的后面输入quiet splash rw init=/bin/bash

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)
4.编辑更改后按F10保存并启动

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

5.重启后输入新设置的密码,成功登入!

Ubuntu 破解密码(ubuntu-20.04-server实测有效)

阅读剩余
THE END